Ochrana osobních dat webu Barrington Furniture


Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a dále poučení subjektů údajů /dále jen GDPR)

I. Správce osobních údajů

Společnost Barrington Furniture s.r.o., K.Mašity 215, 25231 Všenory, IČ25737805,DIČ CZ25737805, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 65710 ze dne 16.12.1999 /dále jen „správce“/ Vás tímto v souladu s čl.12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech

II. Rozsah zpracování údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními přepisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů (emaily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, vizitky, adresy aj.)
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík,živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam aj.)

 • IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • údaje umožňující kontakt se subjektem údajů, např. jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo, email a jiné obdobné informace další
 • údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté případně nad rámec příslušných zákonů, zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (např.použití osobních údajů za účelem personálního řízení aj.)
 • V. Kategorie subjektů údajů

  zákazník správce, zaměstnanec správce, dopravce, dodavatel služby, jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci

  VI. Kategorie příjemců osobních údajů

  správce, státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními normami, další příjemci, jejichž součinnost je nezbytná s plněním povinností správce

  VII. Účel zpracování osobních údajů

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu či jednání v souvislosti se zadáváním objednávek
 • plnění smlouvy či realizace a dodávky objednané služby či zboží
 • ochrana práv správce, příjemce či jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 • archivnictví vedené na základě platných zákonů a předpisů
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • výběrová řízení na pracovní místa
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

 • VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

  Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle společnosti, jeho provozovnách, pobočkách, sběrných místech jednotlivými pověřenými pracovníky správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popřípadě i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupům k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Výše uvedené platí pro standardní výkon činnosti správce, nicméně toto neplatí v případě zásahu vyšší moci. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů, týkajících se ochrany osobních údajů.

  IX. Doba zpracování osobních údajů

  V souladu s lhůtami, které jsou stanoveny v příslušných právních předpisech, jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností, plynoucích jak ze závazkového vztahu mezi správcem a subjektem údajů, tak i z příslušných právních předpisů.

  X. Poučení

  Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu s č.6 odst.1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat následující údaje:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy či naplnění závazkového vztahu, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy nebo vznikem závazkového vztahu na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.
 • XI. Práva subjektů údajů

  1) V souladu s čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování
 • kategorii dotčených osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců ,kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů
 • 2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat správce o vysvětlení a požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů
 • je-li žádost subjektu údajů podle odst.1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav, Nevyhoví-li správce žádost subjektu údajů podle odst.1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů
 • postup podle odst.1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace
 • Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

  Co jsou to cookies?

  Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) je v IT terminologii uváděn termín v rámci HTTP protokolu, který označuje malé textové souborky, která na Váš disk uloží prohlížeč na základě požadavku webového serveru. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá na vyžádání zpět serveru. Cookies obecně slouží k uložení Vašich předvoleb - např. trvalé přihlášení, design stránek, jazyk, měna atd. Název cookie – sušenka ukazuje na zvyklost určitých zájmových sdružení či skupin ve Velké Británii a dalších zemich nabídnout v rámci vytvoření pohody návštěvníkovi k čaji jeho oblíbený dezert.

  Co je účelem použití cookies?

  Jak bylo zmíněno, především zvýšení uživatelského komfortu stránek. Webový server po vypnutí a zapnutí Vašeho počítače nemá jinou možnost, jak Vás při Vaší opětovné návštěvě "spárovat" a nabídnout Vám Vaše předvolené nastavení, automaticky Vás přihlásit, vybrat preferovaný jazyk či měnu atd.

  Představují cookies nějaké riziko pro můj počítač?

  Již z principu cookies riziko nepředstavují: jsou součástí fungování operačního systému a obsahují pouze krátkou textovou informaci, která může být čitelná či kódovaná. Pomocí cookies lze ovšem sledovat pohyb uživatele po webu a nabídnout - podstrčit - mu obsah či reklamu podle jeho zvyklostí. Z tohoto důvodu vydala EU směrnici 95/46/ES, podle které musí být návštěvník stránek informován o tom, že na jeho počítač jsou cookies ukládány, a je vyžadován jeho implicitní souhlas s touto informací.

  Lze cookies zneužít?

  Teoreticky je to možné. Pokud se někdo fyzicky dostane k Vašemu počítači, může si Vaše cookies zkopírovat např. na flash disk. Pokud některá z těchto cookies obsahuje trvalé přihlašovací údaje na některý server, stačí tuto cookies nakopírovat do adresáře cookies na útočníkově počítači. Pokud nyní tento server navštíví, bude automaticky přihlášen. Dávejte si pozor a trvalá přihlášení rozhodně nepoužívejte z počítačů, ke kterým se může fyzicky dostat někdo další - v práci, škole, veřejných místech, ale třeba i pokud někomu např. půjčíte tablet či telefon, ze kterého se přihlašujete k webovým serverům. Nezapomeňte vždy na důsledné odhlášení na těchto počítačích. Naše stránky trvalé přihlášení z těchto důvodů vůbec nepoužívají a aplikace i servery, na kterých jsou stránky hostovány, využívají technologie, které znemožňují i podobný typ útoků - session hi/sidejacking, XSS, XSRF atd. Základní informaci o této bezpečnostní hrozbě najdete například na Wikipedii.

  Co jsou tracking cookies?

  Jde opět o malé textové cookie souborky, jejich využití je ovšem zářným příkladem toho, jak lze technologii pro uživatele velmi užitečnou změnit na technologii užitečnou pro reklamní účely a uživatele zpravidla obtěžující. Hlavním účelem tracking cookies je Vás identifikovat a připravit přizpůsobené stránky (či reklamu) přesně pro Vás. Pokud vstoupíte na stránku využívající tracking cookies, můžete být požádáni - zpravidla formou krátkého dotazníku - o zadání určitých informací, například Vaší geografické polohy, Vašeho jména či oblastí Vašich zájmů. Zadané informace jsou odeslány webovému serveru, který následně požádá prohlížeč, aby na Vašem disku vytvořil soubor cookie. Do cookie bude uložena i informace, že již není třeba zobrazovat dotazník. Až příště tuto webovou stránku opět navštívíte, Váš prohlížeč soubor cookie odešle webovému serveru, který sestaví stránku (či reklamu) podle Vašeho nastavení či preferencí.

  Jak používáme cookies na našem webu?

  V základním nastavení nepoužíváme tracking cookies a obecně se snažíme do cookies ukládat minimum informací. Cookies u nás slouží výhradně pro zajištění komfortu uživatelů, neshromažďujeme žádné Vaše osobní informace ani nesledujeme Vaše chování. Konkrétně cookies využíváme pro vysvícení položek menu, zapamatování návratové adresy, obsluha pokročilých formulářů.

  Pokud poskytnu souhlas s využitím cookies, co to pro mne znamená?

  Po odkliknutí tlačítka Rozumím bude na Vašem počítači vytořena cookie s platností 1 rok, která zabezpečí, že se Vám povinná EU informační lišta o využití cookies přestane na 1 rok zobrazovat. Současně může dojít k zapnutí propojení našeho webu na servery Google Analytics, které nám pomáhá vyhodnocovat návštěvnost našich stránek a upravovat je tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám našich zákazníků. Zjistíme například, o které informace mají naši návštěvníci největší zájem a pokusíme se dané téma dále rozvíjet, můžeme zjistit, na kterých stránkách tráví naši návštěvníci málo času a jsou tak pro ně málo zajímavé atd.

  Pokud poskytnu svůj souhlas s využitím cookies, mohu jej vzít zpět?

  Samozřejmě, odvolání Vašeho souhlasu je u nás bez problémů kdykoliv možné a je také platným výkladem legislativy implicitně vyžadováno - viz stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pro odvolání Vašeho souhlasu klikněte zde, tím z Vašeho disku odstraníte výše uvedenou vytvořenou cookie s roční platností, která vznikla Vaším předchozím souhlasem.

  Je lepší cookies zakázat, nebo se raději nechat sledovat?

  Podle našeho názoru je zakázání cookies velkou chybou, Mnoho webových stránek tuto podpůrnou technologii používá a takové stránky se Vám budou špatně zobrazovat, jejich chování bude nestandardní, např. Vám budou dokola nabízet přihlašovací dialog i při zadání správných údajů, a procházení webu se může stát noční můrou. Některé prohlížeče umí vypnout jen cookies třetích stran - tedy z jiné sub/domény, než na které běží prohlížené stránky. Tuto volbu naopak doporučujeme aktivovat. Obecně Vás ovšem cookies sledují jen málo, tato technologie to neumí. K dokonalosti ve sledování se dostávají jiné technologie, které denně používáte (např. seznam či google mail automaticky čtou Vaše maily, a na základě jejich obsahu Vám nabízí reklamu; webové prohlížeče odesílají historii procházení stránek svým výrobcům, a např. Android či Windows 10 díky sběru telemetrických dat odesílají svým tvůrcům kompletní vzorce Vašeho chování přiřazené k Vašemu účtu. V tomto pohledu jsou cookies zcela neškodné a nerizikové.

  Lze cookies vypnout?

  Ano, samozřejmě - cookies ukládá na Váš počítač Váš prohlížeč. Pokud si nepřejete používat soubory cookie, upravte nastavení Vašeho prohlížeče. Počítejte potom s tím, že např. pokud web využívá cookies k autentizaci uživatele (např. seznam či google mail, facebook,... - trvalé přihlášení jinak zajistit nejde), na tento web se již nepřihlásíte. Stejně tak budete muset při každé návštěvě znovu nastavit předvolby.


  Výprodej vzorků
  Úžasné polohovací křeslo
  Úžasné polohovací křeslo
  Původní cena: 37 729 Kč
  Cena po slevě: 33 956 Kč

  Zajímá vás naše současná cenově zvýhodněná nabídka zboží? Pak navštivte sekci šetříme stylově.


  Vyhledávání zboží

  Naše prodejna
  Naší stylovou prodejnu můžete navštívit každý pracovní den na adrese Prokopovo náměstí 8 Praha 3. Těšíme se na Vás... ..  Víte, že...
  Naše stabilní nabídka zejména nábytku a sedaček umožní i postupné vybavování bytů, domů či kanceláří?

  Dnes doporučujeme


  Najdete nás na Google + Najdete nás na Facebook Najdete nás na Pinterest

  » Stylový nábytek
  Stylový nábytek skrývá pod svým názvem nábytek, který se vymyká svým zpracováním a kvalitou od běžně dostupného nábytku. "Stylový nábytek" postrádá určitou strohost dnešní doby, ale právě naopak se vyznačuje svou originalitou a nadčasovostí.

  » Stylové sedací soupravy
  Barrington Furniture dodává špičkové sedací soupravy tradičních anglických výrobců. Široký sortiment zahrnuje jak kožené tak čalouněné sedací soupravy a solitéry. V každé řadě sedacích souprav je k dipozici rozsáhlá nabídka potahových látek nebo typů kůží.

  » Dárky a doplňky
  V naší prodejně můžete najít nepřeberné množství drobností dárkového charakteru, počínaje tradičním anglickým porcelánem s rozličnými typy sytě modrých dekorů, konvičkami s anglickými motivy, hrníčky s tradičními anglickými a francouzskými dekory, až k francouzské faience s neobvyklými motivy a mnoho dalšího.  Barrington Furniture, s.r.o., Prokopovo nám. 8, Praha 3, 130 00  
  Tel.:(+420) 222 782 615, 222 780 222 Fax.:(+420) 222 780 222  
  Všechna práva pro Barrington Furniture ©1995-2024 - Obnova dat